26 تیر 1402

الکتروفورز

در این بخش به طور عمده دو نوع الکتروفورز انجام می شود: 1) الکتروفورز انواع هموگلوبینهای خون شامل Hb.A1c,A2,F,S,D,G,C,E,O 2) الکتروفورز پروتئینهای سرم و ادرار دستگاه […]